Pedagogiska året

Syfte med det pedagogiska året

Det pedagogiska året är både början på en process, en organisation och ett sätt att tänka. Att arbeta med det pedagogiska året handlar om att se helheten, ha framförhållning och göra medvetna pedagogiska val. Det visar också för föräldrarna att i verksamheten ingår många delmål och mål i det pedagogiska året inom förskolans verksamhet.
Nedan kommer kort beskrivning och innehåll kring vad det pedagogiska året innebär.

Augusti
Det pedagogiska året startar i augusti och september. Om inga inskolningar är aktuella, börjar arbetslagen tänka på miljön, utifrån barnobservationer, material, miljö och dokumentation. Här vidare utvecklar pedagogerna en miljö som är till för barnens behov och intresse. Målet är kommunikation med miljön, materialet, kamraterna och pedagogerna. Det gäller för oss att se varje barn i gruppen, utmana och ge dom möjligheter att stimuleras sin utveckling och lärande.

September-Oktober
Inskolningarna fortsätter under september månad tittar arbetslaget igenom observationer och dokumentation över vilka kompetenser har våra barn och reflekterar sedan med fokus på att organisera verksamheten utifrån vad vi sett. Vi ställer oss frågor så som, vad är behovet? Hur går vi vidare? Utifrån detta börjar arbetslagen sedan att arbeta med teman/Projekt, I september arbetar vi med ett fokus på en för förskolan lång tradition, nämligen ”äppeltemat”. September är en riktig äppelmånad för vår förskola. Vi plockar äpplen, sjunger äppelsånger, skapar och undersöker äpplen och avslutar med en traditionell äppelfest där barnen är med och bakar. Vi arbetar med olika processer och teman där hösten och den föränderliga naturen står som grund för arbetet och utgör utgångspunkten för inspirationen.

Oktober-november
Vi fortsätter att dokumentera barnen läroprocess under leken och Tema/projekt. Under oktober månad erbjuder vi föräldramöte och utvecklingssamtal för de yngre barnen på avdelning Stjärnan och Månen. Vi har ett arbete kring FN -dagen där vi belyser allas lika värde och arbetar med barnkonventionen och att olikheter är en tillgång. Vi arbetar med mångfald och mänskliga rättigheter. I november har vi även ett projektarbete under barnboksveckan som handlar om språkutveckling som ett komplement till vårt dagliga arbete med Bornholmsmodellen.

December
December avslutar vi tillfälligt de tema/projekt som pågår för att ägna oss åt traditioner. Vi pratar om julen, läser olika sagor/böcker, vi bakar, skapar och firar lucia. Vi tänder ljus, pyntar och samlas vid den årliga jullunchen. Vi lyfter också fram olika kulturer och traditioner på förskolan med mera. Jultiden med alla de olika momenten är en uppskattad tradition på förskolan.

Januari
Januari kan vara inskolningsperiod. Barnen kan ha varit lediga ett tag, kanske kommer nya barn också. Nu gör också arbetslaget uppföljning, detta sker under en planeringsdag. Vad hände innan jul, hur går vi vidare? vad behövs utvecklas i verksamheten? januari-mars kan se ut ungefär som oktober och november. Något projekt som avrundades då kanske fortsätter, eller också påbörjas något nytt.

Februari – mars
Våra olika teman/projekt fortsätter och vi arbetar bland annat med olika vinteraktiviteter både inomhus och utomhus. Vi arbetar med språk och motorik och vi erbjuder utvecklingssamtal för de äldre barnen på avdelning Solen.

April-maj
I april/maj fortgår en del av projekten och nya har startat. De äldre barnen har ett stort fokus på den kommande övergången till förskoleklass och hälsar på i den blivande skolan.  Vi värdesätter traditioner starkt och under våren firar vi påsk och pysslar, skapar och sjunger.  Maj och juni är det dags att avsluta vår tema/projekt. Vi sammanfattar vår dokumentation och det är dags för att sammanställa det systematiska kvalitetetsarbetet, vilket sker under planeringsdagen.

Juni
I juni är det fokus på sommaraktiviteter, planering för sommarens sammanslagna förskola, sommarlekar, vattenlek och njuta av den fina naturen. Vi avslutar läsåret med vårt årliga midsommarfirande som vi gör tillsammans med vårdnadshavare, detta brukar vara en uppskattad dag.